فروشندگان
       خریداران
{{model.SellerCountSum}}                    
{{model.BuyerCountSum}}                    

قیمت لحظه ای تعداد فروشندگان پایین ترین قیمت فروش بالا ترین قیمت فروش تعداد خریداران پایین ترین قیمت خرید بالا ترین قیمت خرید
{{ item.stuffName }} {{showOnlinePrice(item).television}}+ {{showOnlinePrice(item).onlinePrice}} {{showOnlinePrice(item).television}}- {{ item.stuffCountSell }} {{ separateNum(item.stuffSellPriceMin) }} {{ separateNum(item.stuffSellPriceMax) }} {{ item.stuffBuyCount }} {{ separateNum(item.stuffBuyPriceMin) }} {{ separateNum(item.stuffBuyPriceMax) }}
قیمت لحظه ای صف فروشندگان پایین ترین قیمت فروش بالا ترین قیمت فروش
{{ item.stuffName }} {{showOnlinePrice(item).television}}+ {{showOnlinePrice(item).onlinePrice}} {{showOnlinePrice(item).television}}- {{ item.stuffBuyCount }} {{ separateNum(item.stuffBuyPriceMin) }} {{ separateNum(item.stuffBuyPriceMax) }}
قیمت لحظه ای تعداد خریداران پایین ترین قیمت خرید بالا ترین قیمت خرید
{{ item.stuffName }} {{showOnlinePrice(item).television}}+ {{showOnlinePrice(item).onlinePrice}} {{showOnlinePrice(item).television}}- {{ item.stuffBuyCount }} {{ separateNum(item.stuffBuyPriceMin) }} {{ separateNum(item.stuffBuyPriceMax) }}
{{stuffDetail.stuffCountSell}}   
تعداد حجم قیمت
{{ item.countOrder }} {{ item.volume }} {{separateNum( item.unitPrice) }}
{{stuffDetail.stuffBuyCount}}   
تعداد حجم قیمت
{{ item.countOrder }} {{ item.volume }} {{ separateNum(item.unitPrice) }}